زندگی و پيشرفت در آمريکا: سگ کوچک و با وفايی که در جنگ عراق کنار سربازان بود