به ياد مرتضی خان ورزی، نوازنده بزرگ ايران که اخيراً درگذشت، مراسمی در لس آنجلس برگزار شد. محمدقدس رضوی با رضا ترشيزی در لس آنجلس صحبت می کند