سفر آقای ژاک شيراک و سفر ملکه بريتانيا، دوشنبه انجام می گيرد.