مهدی عبدالله زاده، منتقد فيلم در ايران در گفتگويی با نازی بگلری در مورد اينکه آيا نمايش فيلم های آمريکايی در ايران می تواند از رونق فيلم های ملی بکاهد؟ همچنين، نمايش سانسور شده فيلمهای آمريکايی در ايران، نظراتش را ابراز می دارد. به اين گفتگو توجه فرماييد.