دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1- محکوميت غنی سازی اورانيوم در ايران از سوی سه کشور عمده اروپائی.

2- سوزاندن اجساد چهار آمريکائی غير نظامی در عراق و کشاندن آنها در خيابان را مورد بررسی قرار ميدهد.