آوريل بهترين ماه ديدار از پايتخت آمريکاست. همه ساله يک تيم 14 نفری از سازمان خدمات پارک با اونيفورم های سبز، گالش های سيآه و دستکش های مخصوص درختان گيلاس مرکز شهر واشنگتن را با قيچی های تيز اصلاح می کنند تا آماده پذيرايی از هزاران بازديدکننده باشد. به گزارش زندگی و پيشرفت در آمريکا در اين موردتوجه فرمائيد.