در کرانه غربی يک مرد فلسطينی در جريان يورش نيروهای اسرائيلی به خانه وی به ضرب گلوله کشته شد. به گفته سخنگويان ارتش اسرائيل ، اين مرد در گروه چريکی مسلح تيپ شهدای الاقصی عضويت داشت اما اهل محل می گويند که قربانی حمله امروز نيروهای اسرائيلی با هيچ سازمان چريکی ارتباط شناخته شده ای نداشته است.

سپاهيان اسرائيلی که خانه مرد فلسطينی را در کرانه غربی محاصره کرده و به او فرمان داده بود ازآنجا خارج شود، هنگامی که وی را بر روی پشت بام خانه مشاهده کردند به سوی او آتش گشودند. همچنين ديروز در حمله ديگر سربازان اسرائيلی در کرانه غربی يک پسر فلسطينی ظاهراً در اثر گلوله ای که به خطا شليک شد به هلاکت رسيد.

K