يک دادگاه مصر ۲۶ نفر را به جرم کوشش برای احيای يک حزب اسلامی منحله به زندان محکوم کرده است. دادگاه قاهره روز پنجشنبه ۱۲ نفر، از جمله ۳ بريتانيائی را به ۵ سال، ۷ نفر را به سه سال و ۷ نفر ديگر را به يک سال به زندان محکوم کرد.

يکی از متهمان غيابأ محکوم شد. آنها نزديک به دو سال پيش دستگير شدند و متهم بودند که سعی داشتند حزب التحرير را ، که در دهه ۷۰ در مصر منحل شد، احيا کنند.

s