گروهی از فلسطينيان برجسته، از جمله چندين مقام تشکيلات خود گردان فلسطينی، خواسته اند که به جای تلافی خشونت آميز ترور شيخ احمد ياسين، رهبر حماس، تظاهرات اعتراضی مسالمت آميزی برپا شود. ۶۰ روشنفکر و مقام فلسطينی در يک آگهی که روز پنجشنبه در روزنامه فلسطينی الايام al-ayam منتشر شده است، می گويند خشونت فقط تلافی جوئی سخت تر و بيشتر اسرائيل را موجب خواهد شد و آرمان فلسطينيان را پيش نخواهد برد.

حماس عهد کرده است به حملات انتقامی عليه اسرائيليان دست بزند و می گويد آريل شارون نخست وزير اسرائيل از جمله هدف های آن خواهند بود. در اين ميان، انتظار می رود شورای امنيت سازمان ملل متحد امشب به قطعنامه ای که کشتن شيخ ياسين را محکوم می کند رای بدهد. ديپلمات ها از روز سه شنبه سرگرم بحث در اين باره بوده اند.

s