ونس رد هاوس موزيسين اهل ايالت آريزونا است. خانواده او از طوايف سرخپوستان اند و 7 فرزند موزيسين دارند. نام او ردهاوس يعنی خانه سرخ می باشد. سازمورد علاقه ونس فلوت اصيل سرخ پوستان است. اما فلوت سنتی ونس همه گونه آهنگ های غير سنتی را هم نيتواند بنوازد ، از جمله آهنگهای کلاسيک غربی ، جاز و موسيقی کليسائی . به برنامه زندگی و پيشرفت در اين زمينه توجه کنيد.