شورای امنيت سازمان ملل متحد ، طبق بيانيه ای از تصميم کوفی عنان ، دبير کل سازمان ملل متحد برای اعزام تيم کارشناسان سازمان ملل متحد به عراق استقبال می کند . نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است به اين گزارش توجه فرمائيد.