در روزی چون امروز در سال 1776 ميلادی، چهار ماه قبل ازاعلام استقلال آمريکا از امپراطوری بريتانيا، جورج واشنگتن از پيروزی نيروهای مهاجر نشين در شهرهای کانکورد و لگزينکتون خبر داد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.