خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی آقای نصيف حيطی که طی آن درباره تلاش جهان عرب برای کسب هويتی مدرن و نشست اتحاديه عرب در تونس و انعکاس طرح خاورميانه بزرگ و مسايل متوجه جهان عرب به سوالات خبرنگاران پاسخ هايی داد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.