طرح موسوم به حفظ و مرمت ميراث فرهنگی عراق پروژه کم سابقه ايست که به تازگی با همکاری سه موسسه بزرگ «گتی»، يونسکو و «صندوق باستانی جهان» شکل گرفته است. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين باره با خانم برنهام، رئيس صندوق باستانی جهان گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.