دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در باره موارد زير پاسخ می دهد:

1 - سخت تر شدن موضع اتحاديه اروپا و آمريکا در مقابله با فعاليت های اتمی ايران

2 - بررسی کارنامه حقوق بشر ايران در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد