دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد موارد زير پاسخ می گويد:

1 - عکس العمل های کشورهای غربی به تلاش های رژيم جمهوری اسلامی برای برقراری مناسبات با رژيم

2 - اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو