خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، دکتر ابراهيم بی پروا، ميزبانی اين برنامه را بر عهده داشت، و ميهمان برنامه دکتر احمد طهماسبی، کارشناس و پژوهشگر مسايل سيآسی و اقتصاد نفت و فعال حقوق بشر مقيم آلمان بود که به گفتگو و مروری پيرامون حوادث عمده سال ١٣٨٢ خورشيدی در ايران پرداختند. خطوط تلفنی استوديوی صدای آمريکا برای تماس مستقيم شنوندگان باز بود.