هشت سال پيش که خواننده آهنگ های محلی "کلی واکر، بيمار تصلب بافت ها MS تشخيص داده شد، سخت نگران بود که قادر به ادامه کار خود و بازی با کودکانش و يا شرکت در ورزش مورد علاقه اش، اسب سواری باشد.

MS نوعی بيماری است که به مرور پيشرفت می کند و به اعصاب آسيب می رساند، تا حدی که راه رفتن و يا بينايی را امکان ناپذير می سازد. ولی کلی واکر از فعاليت های مورد علاقه اش دست برنداشت. او هم اکنون آماده برنامه کنسرت جديد خود است.