در حالی که شصتمين اجلاس سالانه کميسيونحقوق بشر در ژنو کار خود را آغاز کرده است، گروه ها و فعالين ايرانی حقوق بشر با تصويب قطعنامه ای عليه وضعيت حقوق بشر در ايران اميدوارند در اين زمينه پيدا شود. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با دکتر حسين باقر زاده، فعال حقوق بشر، گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.