ديروز وزير کشور آلمان، آتو شيلی، خواستار آن شد که مقامات امنيتی اتحاديه اروپا با تشکيل جلسه ای فوق العاده، به بررسی خطرات تروريسم بپردازند. ايرلند که در حال حاضر رياست ادواری اتحاديه اروپا را بر عهده دارد می گويد که انجام اين پيشنهادها را با کشورهای عضو اتحاديه مورد بررسی قرار داده است.