شصت و هشتمين برنامه نهاد رياست جمهوری ايالات متحده و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به دوران رياست جمهوری هری اس ترومن، 33 امين رئيس جمهوری آمريکا، می پردازد.

شصت و نهمين برنامه نهاد رياست جمهوری ايالات متحده و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به تاسيس صنايع انرژی هسته ای آمريکا می پردازد.

هفتادومين برنامه نهاد رياست جمهوری ايالات متحده و دستاوردهای روسای جمهوری آمريکا به بررسی کنفرانس پتسدام پس از جنگ جهانی دوم به مکانيسم تدوين معاهدات صلح با ايتاليا و کشورهای کوچکتر محور موافقت کرد.