جمهوری اسلامی قطعنامه بين المللی اخير را که در آن از برنامه اتمی ايران انتفاد شده، غير عادلانه و توهين آميز توصيف کرده و می گويد در اين مورد که چه زمانی به بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد اجازه بازگشت به ايران را بدهد تصميم نگرفته است.

در هفته گذشته جمهوری اسلامی تحت اين عنوان که جشن های نوروز بزودی فرا می رسد برنامه بازديد بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی را از ايران به تاخير افکند.

در قطعنامه ای که ديروز از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی به تصويب رسيد ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی آمده است که ايران در گزارش ماه اکتبرگذشته خود اطلاعات مهمی را در مورد تکنولوژی و فعاليتهای اتمی خود پنهان داشته بوده است.

در تهران حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن ابراز ناخرسندی جمهوری اسلامی از مفاد قطعنامه جديد، همچنين هشدار داد که در نتيجه صدور چنين قطعنامه ای ممکن است نحوه همکاريهای ايران با بازرسان سازمان ملل متحد در آينده تغيير کند.

اين سخنگو گفت ايران چيزی برای پنهان کردن نداشته و با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کامل به عمل آورده است.

در قطعنامه جديد همچنين همکاری ايران با اين آژانس مورد تائيد قرار گرفته و ابراز واکنش احتمالی در برابر پنهان کاريهای جمهوری اسلامی تا ماه ژوئن به تعويق افتاده است.

M