نخست وزير موقت هائيتی می گويد بهبود امنيت، ارجحيت بالائی برای دولت او خواهد بود. گرارد لاتورتو، که روز چهارشنبه از ميامی ، در ايالت فلوريدا، وارد پورت او پرنس شد، گفت برای برقراری نظم در کشور، خلع سلاح اساسی است.

لاتورتو همچنين خواهان آشتی ملی شد و گفت او قصد دارد به اعضای حزب ژان برتران آريستيد، رئيس جمهوری سابق، نزديک شود. طرفداران او قصد دارند در پايتخت راه پيمائی کنند و بيم آن می رود که تظاهرات به خشونت تبديل شود.

s