کالين پاول ، وزير امور خارجه آمريکا و مروان معاشر، وزير امور خارجه اردن می گويند ، هنوز بسياری از سئوالات مربوط به طرح آريل شارون ، نخست وزير اسرائيل ، مبنی بر خروج يهوديان از باريکه غزه ، نياز به پاسخ دارد. اما آنها طرح پيشنهادی آقای شارون را مردود ندانستند.

دو وزير امور خارجه که روز سه شنبه در واشنگتن ، با يکديگر ديدار کردند، گفتند، طرح پيشنهادی آقای شارون ، پيش از آنکه مشخص شود آيا به پيشبرد نقشه بين المللی راه صلح کمک می کند يا خير؟ نياز به بررسی بيشتری دارد.

K