ماموران تحقيق سازمان ملل متحد سرگرم جمع آوری اسناد و مدارکی هستند تا در کيفر خواست مربوط به چارلز تايلور، رئيس جمهوری سابق ليبريه که متهم است در جنگ داخلی سی يرا لئون مرتکب جنايات جنگی شده است، مورد استفاده قرار گيرد.

مقامات دادگاه جنايات جنگی سازمان ملل متحد، که مرکز آن در سی يرا لئون است، می گويند ماموران تحقيق منزل و محل کار آقای تايلور را در مونرويا، پايتخت ليبريه، مورد بازرسی قرار دادند. شاهدان می گويند ماموران اعزامی اسناد و مدارکی را ضبط کرده اند. دادياران دادگاه، چالز تايلور را به دامن زدن به خشونت در غرب آفريقا و فروش تفنگ به شورشيان سی يرالئون در برابر الماس قاچاق متهم می سازند. اما وی اتهامات وارده را رد می کند.

M