عماد الدين باقی ، روزنامه نگاری که برای نوشتن مقالات و سخنرانی هائی در اعتراض به موارد نقض حقوق بشر ، از جمله انتخابات پارلمانی اخير ، به دادگاه احضار شده بود ، پس از تفهيم موارد اتهام تا رسيدگی های بعدی در قوه قضائيه آزاد شده است. در زمينه پرونده آقای باقی ، ستاره درخشش گفتگوئی انجام داده است با آقای دکتر صالح نيکبخت وکيل آقای عمادالدين باقی . آقای نيکبخت همچنين وکيل آقای هاشم آقاجری و آقای عباس عبدی نيز می باشند. توجه شما را به اين گفتگو جلب می کنيم.