مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز هشتم ماه مارس را روز بين المللی زن ناميده است در چهارمين کنفرانس جهانی زنان در پکن با حظور نمايندگان 189 کشور و همچنين گروه زيادی از سازمانهای غير دولتی ، گفته شد عدم برابری بين زنان و مردان نتايج وخيمی را برای مردم جهان در بر دارد. به گزارش خبر نگار صدای آمريکا پريچهر فرزام در اين مورد توجه فرمائيد.