ده ها سرباز گرجی که در عمليات صلحبانی در عراق خدمت می کردند، به کشور خود باز گشته اند.

به گفته مقامات نظامی گرجستان، يک هواپيمای حامل ٧٠ سرباز روز سه شنبه در يک پايگاه نظامی در نزديکی تفليس به زمين نشست.

نيروی صلحبان از اوت گذشته در نزديکی شهر تکريت، زادگاه صدام حسين، رهبر سابق عراق مستقر بود. گرجستان می گويد ظرف چند روز آينده واحد صلحبان جديدی به عراق خواهد فرستاد.

R