فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به برمه، در کوشش جديدی برای پيشبرد دمکراسی در آن کشور، جداگانه با آنگ سان سوچی، رهبر بازداشت شده مخالفان، و خين نی يونت، نخست وزير، ملاقات کرد.

رازالی اسماعيل، ديپلمات مالزيائی روز دوشنبه بدون اطلاع قبلی وارد رانگون شد و تاکنون درباره آنچه در اين ديدارها مطرح شد، توضيحی نداده است.

آنگ سان سوچی ٩ ماه پيش، در پی زدوخورد های خونين بين هواداران او و يک گروه طرفدار دولت بازداشت شد. آن درگيری ، سرکوب رسمی حزب طرفدار دمکراسی سان سوچی را به دنبال آورد، رهبران حزب به زندان افتادند و دفاتر آن بسته شدند.

R