شصت و ششمين برنامه رياست جمهوری ايالات متحده و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به تشريح سياست های نظامی پرزيدنت روزولت وجار و جنجال های اطراف آن می پردازد. در سال 1941 منتقدان او رابه دليل عدم آنادگی در پرل هاربر مورد سرزنش قرار دادند. به اين گزارش توجه فرمائيد.

شصت و هفتمين برنامه رياست جمهوری ايالات متحده و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به تصميم پرزيدنت روزولت مبنی بر شرکت در انتخابات رياست جمهوری برای چهارمين بار می پردازد. به اين گزارش توجه فرمائيد.