گفتگو ابراهيم بی پروا با دکتر علی اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه وستن در ايالت اوهايو و دکتر بهمن آقائی ديبا پژوهشگر و کار شناس حقوق بين الملل و کار شناس حقوق بشر مقيم ايالت ويرجنيا. موضوع بحث پيروزی محافظه کاران تندرو در انتخابات مجلس شورای اسلامی و آينده جنبش دمکراتيک مردم ايران و حقوق بشر در ايران و آينده روابط وسياست خارجی ايران است.