يک جوان ايرانی - آمريکايی فيلمنامه ای نوشته است که قهرمان آن اقليت مسلمان نيويورک است، آنهم در روزهای بعد از يازده سپتامبر. رامين بهرانی در گفتگويی با نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در نيويورک در باره اين فيلم خود که بزودی آماده فيلمبرداری می شود، توضيحاتی می دهد. به قسمت اول ودوم اين گفتگو توجه فرمائيد.