رهبران ترکها و يونانيان قبرس در پايان مذاکرات يک هفته ای خود در مورد مسئله اتحاد و يکپارچگی جزيره قبرس اعلام داشتند که به هيچگونه پيشرفت قابل ملاحظه ای دست نيافته اند.

آلوارو دی سوتو Alvaro De Soto نماينده سازمان ملل متحد که در اين مذاکرات ميناجيگری می کند می گويد لازم است که تاسوس پاپاندوپولوس، رئيس جمهوری قبرس، و رئوف دنکتاش، رهبر ترکهای قبرس، برای حل و فصل مسئله يکپارچکی و اتحاد اين جزيره تمايل و آمادگی بيشتری ابراز دارند.

در جريان مذاکرات يک هفته ای طرفين که در نيويورک انجام گرفت پيشنهاد سازمان ملل متحد برای تشکيل دو ايالت جداگانه ترک نشين و يونانی نشين در قبرس که از طريق يک دولت فدرال پيوندهای غير مستقيمی با يکديگر داشته باشند مورد بررسی قرار گرفت.