امير طاهری، نويسنده و مفسر بين المللی به تازگی در مقاله ای در Arab News به بررسی وضعيت عراق و نقش اسلام و قانون اسلامی در آينده سياسی و قانون اساسی آن کشور پرداخته است.

امير طاهری از لندن با نازی بگلری، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از نيويورک در اين زمينه گفتگويی در دو بخش انجام داده است.