گفته می شود گروه های تخريب در ليبی از بين بردن هزاران بمب را که برای حمل مواد شيميائی مرگبار ساخته شده بود آغاز کرده اند. سازمان بين المللی ممنوعيت جنگ افزار شيميائی، که بر عمليات نظارت دارد، می گويد تمام بمب های موجود در زرادخانه ليبی بايد تا ۵ مارس منهدم شود و انتظار می رود پس از آن در دومين مرحله، موجودی تمام سلاح های ممنوعه ليبی از بين برده شود.

روز پنجشنبه آمريکا گام ديگری در جهت عادی سازی مناسبات با ليبی برداشت و به ممنوعيت ۲۳ ساله مسافرت بين دو کشور پايان داد. معمر قذافی، رهبر ليبی دو ماه پيش گفت برنامه های توليد سلاح های کشتار جمعی را رها می کند.

K