گروه های جستجو در بوسنی می گويند لاشه هواپيمای بوريس ترای کوفسکی رئيس جمهوری مقدونيه را در جنوب بوسنی پيدا کرده اند.

صلحبانان ناتو و پليس محلی از ديروز در جستجو برای ياغتن لاشه هواپيما بودند.

دولت مقدونيه اعلام کرد که رئيس جمهوری اين کشور، شش تن از مقامات و دو خلبان هواپيما در اين سانحه جان سپرده اند.

آقای ترای کوفسکی در سال ۱۹۹۹ به سمت رياست مقدونيه انتخاب شد. وی بعنوان شخصی که جانب ميانه رو را در قيام مردم آلبانيائی تبار داشت، شناخته شده بود.