کالين پاول وزير امور خارجه امريکا می گويد ژان برتران آريستيد رئيس جمهوری هائيتی بايد بدقت بسنجد که آيا می تواند بصورت موثری به رهبری کشور بحران زده خود ادامه دهد يا خير.

آقای پاول روز پنج شنبه گفت که آقای آرستيد بايد حساب کند که بهترين راه خدمت به مردم هائيتی در اين موقع کدام است.

علاوه بر اين وزير امور خارجه امريکا ضمن ابراز مراتب ياس خود از کارنامه آقای آرستيد گفت مقامات امريکايی آن پيشرفتی را که در هائيتی تحت رهبريهای آقای آرستيد انتظار داشتند مشاهده نکرده اند.

آقای آرستيد در مصاحبه ای با شبکه خبری CNN امريکا گفت تمايل برکنارگيری از قدرت را ندارد. آقای آرستيد گفته است تا پايان دوره رياست جمهوری خود در سمت خويش باقی خواهد ماند.