بهروز عباسی در بحث هفته پنجشنبه شب ها با آقايان دکتر پرويز ورجاوند وزير سابق فرهنگ در دولت موقت بازرگان وپژوهشگر تاريخ و سخنگوی جبهه ملی ايران و دکتر فريبرز رئيس دانا ازفعالين سياسی و استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و اقتصادی، از تهران بر روی خط تلفن پيامد های انتخابات مجلس هفتم را مورد بررسی قرار می دهند.