دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1- گزارش های وزارت خارجه آمريکا درباره اوضاع حقوق بشر در کشور های جهان و ايران.

2- گزارش نماينده آمريکا در سازمان بين المللی انرژی اتمی.

3- نگرانی های منعکس شده در نامه دو نماينده مجلس ششم به آقای خاتمی .