در اين برنامه زير ذره بين، دکتر عليرضا نوری زاده درپاسخ به سوآلات بهروز عباسی درباره وعده های برخی از مقامات رژيم ايران که الگوی موفق اقتصاد ژاپن و چين را در ايران پياده خواهند کرد و همچنين تهديدهای قبلی مقامات دولت خاتمی در رابطه با خروج از حاکميت را مورد بررسی قرار می دهد.