مقامات هواپيمايی امريکا می گويند تهديد يکی از مسافران هواپيمايی مراکش در مورد وجود بمب در هواپيما، اين هواپيمای مراکشی را که از امريکا به مقصد کازابلانکا در حال پرواز بود را مجبور به بازگشت به امريکا کرد.

اين پرواز روز پنج شنبه از فرودگاه بين المللی J-F-K نيويورک به کازابلانکا انجام می شد. در برگشت هواپيمای مراکشی در فرودگاه مين Maine فرود اضطراری کرد. پليس امريکا پس از فرود، هواپيما مراکشی را با دقت جستجو و تمامی ۸۲ مسافر و ۱۰ خدمه اين پرواز را بازپرسی کردند.

در نهايت مواد منفجره ای در اين هواپيمای بوئينگ 767 پيدا نشد. هويت و يا تبعيت مسافری که تهديد به وجود بمب در اين پرواز را داشت اشکار نشده است.