دکتر عليرضا نوری زاده، تحليل گر مسايل سياسی و روزنامه نگار، به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1- اهداف مجلس در کنترل تماميت خواهان

2- علت حضور برخی از سرشناسان تماميت خواهان در انتخابات

3- موج جديد تعطيل روزنامه ها احضار فعلان سياسی به دادگاه ها را مورد بررسی قرار می دهد.