پليس پاکستان می گويد دو ستيزه جوی مسلمان را دستگير کرده است. آنها به طرح ريزی حملات تروريستی در بندر کراچی مظنون هستند و ظاهرا به يک گروه غير قانونی اهل سُنَت به نام لشکر جهانگ وی ، تعلق دارند.

اين گروه مسئول تعدادی از حملاتی که در گذشته عليه شيعيان و افراد پليس صورت گرفت شناخته می شود.

پليس کراچی مقادير زيادی اسلحه و مواد منفجره از مظنونين گرفته است و می گويد آنها حملات جديدی را طرح ريزی می کردند.

R