روز يکشنبه در هائيتی ، مخالفان پرزيدنت ژان برتراند آريستد، آماده برگزاری تظاهرات ضد حکومتی می شوند. در عين حال چشم اندازی برای پايان بخشيدن به در گيری های بين مخالفين و پليس وجود ندارد.

رهبران اپوزيسيون راه پيمائی روز يکشنبه در پورت –آ- پرنس، پايتخت هائيتی ، را پس از آن ترتيب داده اند که نيروهای مسلح دولتی از انجام راه پيمائی بهمين منظور، با بستن جاده ای که قرار بوده است تظاهر کنندگان از آن مسير استفاده کنند ، جلوگيری کرده و علت آنرا استفاده احتمالی تظاهر کنندگان از پرتاب سنگ اعلام کرده است.

در منطقه جنوبی هائيتی، نيروهای مسلح اپوزيسيون، کنترل گونيوز، که چهارمين شهربزرگ هائيتی است ، در دست دارند.

اپوزيسيون خواستار استعفای پرزيدنت است اما پرزيدنت آريستيد اعلام کرده است تا پايان دوره رياست جمهوری خود در سال ۲۰۰۶ در اين سمت باقی خواهد ماند.