سازمان تجارت جهانی دولت موقت عراق را به عنوان ناظر پذيرفته است. اين اقدام که روز چهارشنبه انجام گرفت، نخستين گامی است که در جهت عضويت کامل آن کشور در سازمانی که مقررات تجات جهانی را تعيين می کند، برداشته می شود.

وضعيت ناظر به عراق اجازه رای نمی دهد، و مقررات سازمان تجارت جهانی ايجاب می کند که اعضای جديد ظرف ۵ سال گفت و گو برای عضويت کامل را آغاز کنند.

s