بريتانيا می گويد تونی بلر، نخست وزير، اميدوار است در اولين فرصت با معمر قذافی رهبر ليبی ملاقات کند.

جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا اين موضوع را روز پنجشنبه در پی گفت و گو با همتای ليبيائی خود در لندن اعلام کرد. جزئيات مذاکرات دو مقام منتشر نشده است.

در مدت بيش از ٢٠ سال، اين نخستين بار است که ديداری در چنين سطح بين مقامات دو کشور انجام می گيرد.

R