پايتخت آمريکا، واشنگتن، شهر يادبود يا شهر يادبودگاه ها لقب دارد و از جمله يادبودگاه های آن بنای يادبودگاه پرزيدنت واشنگتن، پرزيدنت توماس جفرسون، پرزيدنت لينکلن و پرزيدنت روزولت، چهار رئيس جمهوری محبوب آمريکاست. همچنين بنای يادبود و تجليل از کشتگان جنگ ويتنام در اين شهر قرار دارد. به مشروح اين گزارش درباره جديدترين يادبودگاه است که برای تجليل از جان باختگان جنگ دوم جهانی بنا شده است.