با تشکر از تمامی بينندگان و شنوندگان برنامه های تلويزيونی صدای آمريکا که در روز های اخير از طريق ايميل های خود، در مورد تکراری بودن و بعضاً کهنه بودن برنامه تلويزيونی ميزگردی با شما و خبرها و نظر ها روی سايت اينترنتی بخش فارسی با ما تماس گرفته اند.

مسئولين سايت اينترنت بخش فارسی از اين مشکل اطلاع دارند و در صدد حل آن هستند که در واقع، می بايد به کمک بخش های فنی ديگرصدای آمريکا حل شود.