يکی از آرزوهای مردم سراسر جهان اين است که اندامی متناسب و موزون داشته باشند. به همين مناسبت رژيم های غذايی مختلفی را امتحان می کنند که معمولأ هيچکدام کارساز نيستند. خبرنگار صدای آمريکا با دکتر منصور پناه، جراح زيبايی و سرپرست مرکز ليزر و کنترل وزن در ايالت مريلند در اين مورد مصاحبه ای انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.