رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، وابسته به سازمان ملل متحد، می گويد در بازار سياه جهانی که با تکنولوژی هسته ای سر وکار دارد، پدر بمب اتمی پاکستان فقط مشتی از خروار است.

محمد البرادعی روز پنجشنبه گفت عبدالقدير خان بخش مهمی از تجارت اسرار هسته ای بود، اما به تنهائی کار نمی کرد. آقای البرداعی نسبت به توانائی شرکت ها در بسياری از کشورها در توليد قطعاتی که در ساختن سلاح های اتمی به کار می رود ابراز نگرانی کرد و گفت آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره ديگر منابع احتمالی تکنولوژی اتمی که موجودی يک سوپر مارکت هسته ای را فراهم می آورند، تحقيق می کند.

آقای البرادعی همچنين گفت نياز است که کشورهای سراسر جهان برای جلوگيری از گسترش تکنولوژی هسته ای، کنترل های صارداتی جديدی به وجود آورند.

R